English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

حکیم عمر خیام نیشابوری | خیام و ترانه‌ها - مقدمه

نویسنده در این پژوهش، ابتدا از دوران طلایی ریاضی و نجوم و موسیقی در عهد «خیام» سخن می‌گوید، سپس براساس اقوال دیگران اشارتی دارد بر بینش فلسفی خیام و شهرت و اعتبار او نزد غربیان. در بخش بعدی کتاب، نوشته‌های چهار تن از ایرانیانی که درباره خیام آثاری برجای گذاشته‌اند به اختصار ارزیابی می‌شود. این چهار تن عبارت‌اند از: صادق هدایت، محمدعلی فروغی، علی دشتی و محمدرضا درویش. نگارنده همچنین در کتاب حاضر با استفاده از منابع متعدد سعی دارد تصویری گویا و روشن از زندگی، احوال و اندیشه‌های خیام به دست دهد. وی در انتهای کتاب، ترانه‌های خیام را فراهم می‌آورد.
 
خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد